Huishoudelijk reglement TV Apollo

Rechten en verplichtingen van de leden in een reglement opgeschreven.

 

 

 

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel. 1

 

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzíngen van het bestuur en/of commissies.

 

Artikel 2

 

 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris door te geven. zij zijn tevens verplicht, de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór een door het bestuur vastgestelde datum van het desbetreffende verenigingsjaar.

 2. Seniorleden zijn verplicht kantinedienst te vervullen. De indeling wordt geregeld door de Kantinecommissie in samenspraak met de Technische Commissie (zie artikel 13 HHR) . Bestuurs- en commissieleden zijn vrijgesteld van kantinedienst.

 

Artikel 3

 

De leden hebben het recht bij aIIe bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissie-vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

 

Vergaderingen

 

Artikel 4

 

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder vergaderpunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

 

Artikel 5

 

 1. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen voor de datum van de vergadering. De voorzitter is bevoegd tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering.

 2. De voorzitter is verplicht tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering op verzoek van tenminste drie bestuursleden. indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na de indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

 

Artikel 6

 

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk vijf dagen vóór de algemene vergadering.

 

Artikel 7

 

 1. Een besluit van de leden of benoeming door de leden tijdenseen algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig met inachtneming van artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten. 

 2. Een uitzondering op deze regel geldt:

  A. indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen met tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet begrepen en/of:

  B. indien een besluit is genomen naar aanleiding van een  voorstel, dat naar oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

 

Artikel 8

 

 1. De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de convocatie door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede aI hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

 2. De agenda’s van andere algemene vergaderingen bevatten die punten die de reden vormden voor het bijeenroepen van die algemene vergaderingen. 

 

Artikel 9

 

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere Ieden.

 

Commissies

 

Artikel 10

 

De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies  blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissie, met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11r lid 4, van de statuten, kan te aIlen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en aI dan niet door anderen worden vervangen.

 

Artikel 11

 

De commissie, als bedoeld in artikel 11, Iid 4, van de statuten, bestaande uit twee leden wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend Iid, dat bij ontsteltenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal- in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door d.e algemene vergadering worden benoemd tot Iid van de commissie in de plaats van dat Iid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

 

Artikel 12

 

Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van een jaar een Technische  Commissie, een Kantinecommissie en een Park-commissie gekozen, bestaande. uit een oneven aantal leden. De voorzitters van de Technische Commissie, de Kantinecommissie en de Parkcommissie zijn door hun functie ook Iid van het bestuur. Zij worden kandidaat gesteld conform artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 13

 

De werkzaamheden van de Technische Commissie zullen geval in ieder bestaan uit:

 1. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;

 2. het jaarlijks vaststellen van de speelsterkte van de van de bestaande leden;

 3. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;

 4. het toelaten van introduce(e)s;

 5. het zích houden aan alle tussen bestuur en commissies gemaakte afspraken (artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement).

 

De werkzaamheden van de Kantinecommissie zullen in ieder geval bestaan uit:

 1. het verzorgen van de inkoop;

 2. het vaststellen van een rooster voor kantinediensten door leden in samenspraak met de Technische Commissie;

 3. het onderhoud van kantine en kleedkamers, het schoonhouden van het terras, de verzorging van de terrasmeubelen en bloembakken;

 4. het zich houden aan aIle tussen bestuur en commissies gemaakte afspraken (artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement) .

 

De werkzaamheden van de Parkcommissie zuIIen ín ieder geval bestaan uit:

 1. het verzorgen van de banen inclusief baanverlichting en sproei installatie, het hekwerk inclusief winddoeken, de oefenkooi, de terrasbestrating, het werk hok, het vaste groen op en rond het park voor zover het de grond van TV Apollo betreft;

 2. het maken van werkroosters in samenwerking met de Technische Commissie en de Kantinecommissie;

 3. het zich houden aan alle tussen bestuur en commissies gemaakte afspraken (artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement) .

 

Besluitvorming

 

Artikel 14

 

Verlangt, omtrent een aan de orde gesteld voorstel, géén van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. in het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

 

Artikel 15

 

stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming, blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworden, is het niet aangenomen.

 

Artikel 16

 

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die kandidaat is gesteld op de wijze aIs bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden en leden van verdienste. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel aIs verworpen beschouwd.

 

Bestuur

 

Artikel 17

 

 1. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij/zij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.

 2. Het bestuurslid is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn/haar stem. ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. 

 3. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip, waarop het lid dat, hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. 

 4. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9,1id 10, van de statuten genoemde adviseurs.

 

Artikel 18

 

 1. in de eerste vergadering van het bestuur na de algemenevergadering, wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen Ieden.

 2. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

 

Artikel 19

 

Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

 

Artikel 20

 

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, 1id 3 onder sub c van de statuten, wordt gesteld op f 10.000,00.

 

Verplichtingen van het bestuur

 

Artikel 21

 

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze, een volledige administratie bij te houden van:

 1. a. namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen;

 2. b. notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

 3. c. de bezittingen en schulden van de vereniging, kleine voorwerpen van geringe waarde, van welk het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te wordenopgenomen.

Van de onder a bedoelde administratie moet aan ieder lid, dat daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

 

Aanmeldingsformulier

 

Artikel 22

 

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, speelsterkte en eventueel lidmaatschap van een andere vereniging.

 

Slotbepalingen

 

Artikel 23

 

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en/of van dit reglement zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

 

Artikel 24

 

Aldus vastgesteld tijdens de algemene vergadering op: 26 februari 1998.

 

Info leden overzicht