Baanreglement TV Apollo

Een reglement om hoe om te gaan op ons park met de banen en alles wat er omheen is.

Baanreglement 

 

 1. Toegang tot de banen hebben de leden die in het bezit zijn van een geldige ledenpas. Alleen leden die hun contributie betaald hebben, ontvangen hun pas van de penningmeester.
    
 2. De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen, tenzij leden van de parkcommissie anders beslissen. Bij baangebruik is tenniskleding - dit is kleding die als zodanig in sportzaken wordt aangeboden - verplicht. Het dragen van een trainingspak is geoorloofd.
   
 3. Men heeft speelrecht van 45 minuten bij enkelspel en 60 minuten bij dubbelspel. Leden die reeds op een andere manier van een baan gebruik hebben gemaakt, wedstrijd-training-oefenpartij, hebben op dezelfde dag vanaf 18.00 uur geen recht meer om af te schrijven. Een ieder die 's avonds training heeft, mag eveneens na 18.00 uur niet afschrijven. De spelers/speelsters plaatsen hun ledenpas bij de tijd waarop zij aanvangen te spelen.
   
 4. Het afschrijven dient aansluitend te gebeuren. Bij enkelspel dienen beide en bij dubbelspel dienen alle vier personen recht op afschrijving te hebben. Om af te kunnen schrijven, zal bij enkelspel één en zullen bij dubbelspel twee van de spelers c.q. speelsters op het park aanwezig moeten zijn tot de speeltijd is aangebroken. Alleen een baan gebruiken is bij overbezetting niet toegestaan. Spelen met drie personen wordt als enkelspel gekwalificeerd. Het gebruik van de oefenkooi valt niet onder het afschrijfsysteem.
   
 5. Na afloop van de speeltijd dient de baan in zijn geheel te worden gesleept, ongeacht de weersomstandigheden en de toestand van de baan. Dit geldt ook na wedstrijden en training. Aanwijzingen van leden van de parkcommissie hieromtrent dienen te worden opgevolgd. Onnodig laten branden van de baanverlichting dient te worden voorkomen. Degene die als laatste het park verlaat, ziet erop toe dat de baanverlichting is uitgeschakeld en behoort zowel de toegangsdeur naar de voorruimte van de kantine als de toegangspoort naar het park af te sluiten.
   
 6. De leden hebben het recht met gastspelers c.q. -speelsters te oefenen, echter voor 17.00 uur. Hiervoor heeft men een dagkaart nodig, die te koop is bij:De dagkaart dient op het afschrijfbord te worden opgehangen. Een gastspeler c.q. -speelster mag per seizoen maximaal drie keer van deze mogelijkheid gebruik maken.
  • De heer Piet Schoenmaker Pastoor Lemeerstraat 24, De Goorn;
  • of tijdens de kantinediensten.

 7.  's Avonds, of indien nodig overdag, zal aan de banen onderhoud worden gegeven. Om daartoe de gelegenheid te geven dienen de banen op verzoek van de parkcommissie te worden ontruimd.

 8. Een juniorlid wiens ledenpas gemerkt is met een "J" heeft speelrecht tot 20.00 uur. De banen zijn op woensdagmiddag voor de jeugd beschikbaar.

 9. Seniorleden, van wie de pas gemerkt is met een "D", hebben geen speelrecht na 18.00 uur en op zater- en zondagen.

 10. Het bestuur vertrouwt op stipte naleving van dit reglement en op de sportiviteit van de leden ten opzichte van het baangebruik. In gevallen waarin niet is voorzien, is het bestuur gerechtigd aanvullende bepalingen vast te stellen.
Info leden Overzicht